Успешно завършен проект по програма „Еразъм+” в ББИЕЦ

 През месец май 2017 екипът на БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР – гр. София приключи двугодишната си работа по проекта „Повишаване на качеството на преподаване на английски език на възрастни чрез въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии и оптимизиране на академичния мениджмънт”(№ 2015-1-BG01-KA104-013963), финансиран по програма „Еразъм+” на ЕС, КД 1, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни.
Проектът има два основни фокуса. Първият цели повишаването на информационно-технологичната компетентност на участниците чрез придобиване на конкретни умения за работа със съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и активното използване на техния потенциал в чуждоезиковото обучение, което освен добра техническа грамотност, предполага преди всичко нов тип методика и комуникативни умения. Вторият се отнася до оптимизирането на академичния мениджмънт чрез придобиване на нови управленски компетентности, съответстващи на съвременната динамика на развитие на чуждоезиковото обучение, и по-специално това на възрастни.


Основната част на проекта включваше участие на осем преподаватели в двуседмични обучителни курсове в различни образователни институции във Великобритания и Ирландия: BELL (Кеймбридж), ANGLOLANG ACADEMY OF ENGLISH (Скарбъро), LEWIS SCHOOL OF ENGLISH, (Саутхемптън), HILDERSTONE COLLEGE (Броудстеърс), THE ENGLISH LANGUAGE CENTRE (Брайтън) и ALPHA COLLEGE (Дъблин).
Придобитите знания, умения и компетенции бяха успешно интегрирани в учебната дейност на центъра, а също така разпространени чрез множество семинари, уъркшопи и открити уроци в нашата и сродни образователни институции, при корпоративни клиенти, с които работим, както и с презентации на национални форуми (25-та Национална конференция на BETA-IATEFL – Пловдив, юни 2016).
Уверени сме, че в резултат на участието в проекта умелото използване на ИКТ ще допринесе за повишаване на ефективността на процеса на обучение по английски език чрез засилена активност и интерес както от страна на преподавателите, така и от страна на обучаемите, и ще повиши мотивацията и ангажираността на всеки един от тях. Също така, електронизацията на обучението ще способства за постигането на по-голяма автономност в учебния процес. По този начин ще можем да осигурим една устойчива и благоприятна среда за качествено обучение, базирайки се на най-модерните тенденции в развитието на ИКТ, за да направим нашите обучаеми по-подготвени за житейските реалности, модерните тенденции на времето и изискванията на бизнеса. Успешното внедряване на информационните и комуникационни технологии също така ще има и дългосрочен положителен ефект върху засилването на екипната работа и международното сътрудничество на нашия център, тъй като те са особено подходящи за създаване на партньорства, обмени, виртуални общности и др.
От друга страна, съвременният академичен мениджмънт ще позволи на нашия езиков център да предлага обучение в съответствие с най-високите европейски стандарти и критерии за качество. Компетентностите и опитът, получени в резултат на участието в проекта, ще ни помогнат за създаването на една адекватна и модерна управленска визия чрез имплементирането на актуални, съобразени с реалностите на съвременния живот учебни планове, програми и методи на обучение, както и на такава организация на учебната дейност, която съответства на динамиката на нашето съвремие. Като акредитиран член и съосновател на OПТИМА, ББИЕ Център ясно осъзнава, че поддържането на европейските стандарти в цялостната ни работа е основно задължение на нашата институция, поради което ефективният академичен мениджмънт е един изключително важен атестат за това центърът да бъде предвидим и предпочитан партньор в национален и международен план, както за участие в съвместни проекти, така и като бизнес-партньор.
Чрез инкорпорирането на резултатите от проекта в цялостната си дейност нашата институция несъмнено ще съдейства и за разработването и разпространението на добрите европейски практики в чуждоезиковото обучение, а също така ще стимулира сътрудничеството между институции, предлагащи чуждоезиково обучение. Особено важно е да се отбележи, че чрез професионалното преподаване на английски език ББИЕ Център ще промотира още по-успешно придобиването и усъвършенстването на интеркултурните компетенции и междукултурния диалог, които допринасят за постигането на много от стратегическите приоритети на Европейския съюз, като насърчаването на културното многообразие, толерантността, активното европейско гражданство, социалното сближаване и т.н.
Екипът на БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР е готов и отворен за по-нататъшно сътрудничество и обмен на добри практики по посочената тематика.

Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителите и НА и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се информация.

Автор: Тодор Тодоров

Вашият коментар