“Владеенето на отличен български език – надежда за по-добро бъдеще!” – Иновация на ПЧАГ “Уилям Шекспир”

На 1 юни 2017 година на сайта на Министерството на образованието и науката беше публикуван Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на ИНОВАТИВНИТЕ училища за учебната 2017-2018 година. Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир”е сред 185-те училища от цяла България, чийто проект за иновация е одобрен.

  https://optima-bg.org/sites/default/files/images/clip_image002.gif        Заглавието на иновацията, която гимназията разработи и предложи за разглеждане, е Владеенето на отличен български език – надежда за по-добро бъдеще!

Визията за развитието на нашето училище поставя на първо място постигането на високо качество на обучението и залага на поддържаните с усилията на целия педагогически екип привлекателност и авторитетност. Иновацията ще предостави възможност на всеки наш ученик да развие общокултурния си, интелектуалния си и езиковия си потенциал като залог за успешно себеосъществяване – както в етапите на следващите академични образователни нива, така и изобщо в бъдещия си живот на пълноценен човек в условията на съвременното общество.

           Целта на иновацията е да подобрим качеството на обучение по български език и литература чрез методи, които биха концентрирали, поощрили и подпомогнали всеки ученик в изучаването на предмета и биха го насърчили да постига по-високи учебни, научни и творчески резултати.

Продължителността  на проекта е 4 години.

Пожелаваме на екипа вдъхновение и всеотдайност в работата!