Членство

Кой може да стане член на ОПТИМА?

https://optima-bg.org/sites/default/files/images/Join_Us.jpg

ОПТИМА функционира като отворена система. Член на Асоциацията може да стане всяка организация, която предлага обучение по европейски езици, при условие, че спазва условията на Устава. Най-важното условие е организацията да е функционирала в продължение на минимум 3 години.

Организации, които не са пряко свързани с чуждоезиковото обучение, но чиито интереси и професионална ангажираност в тази област са значителни, като издателства, изпитни институции, културни организации и др., могат да станат асоциирани членове на ОПТИМА след номинация и покана.

Какви предимства дава членството в ОПТИМА?

Дейността на ОПТИМА стимулира развитието на частни езикови центрове и училища, които отговарят на европейските стандарти за чуждоезиково обучение. Тя има определено положителен ефект върху държавния сектор, с който ОПТИМА работи в тясно сътрудничество. Асоциацията предоставя на своите членове многобройни възможности за обмяна на опит в национален и международен мащаб.

 

 

Процедура по прием на членове

I етaп – Кандидатстване

Подава се попълнен формуляр за кандидатстване за членство по електронната поща на Асоциацията, придружен от:

  • копие от съдебна регистрация и копие от актуално състояние на кандидатстващата организация
  • кратка информация за организацията
  • рекламни материали или електронна страница на кандидата.

II етап – Среща с представител на “Оптима”

След като документите бъдат разгледани от Управителния съвет на БАКЕУ „Оптима” се организира среща с ръководството на място в кандидатстващата организация.

III етап – Прием – Общо събрание на БАКЕУ „Оптима”

Приемът на всяка кандидатстваща организация се гласува от членовете на „Оптима” по време на  Общо събрание, което се свиква два-три пъти годишно. Членството в Асоциацията възниква след вземане на решение на Общото събрание и след заплащане на встъпителна членска вноска.