Асоциирани

БРИТАНСКИ СЪВЕТ – БЪЛГАРИЯ

ул. Кракра 7, гр. София 1504

тел.: 02/ 942 43 44, 0887 42 43 44

 

БАПА – Българска асоциация на преподавателите по английски език

 

1047, София 1000

е-поща: info@beta-iatefl.org

интернет адрес: https://www.beta-iatefl.org/

 

ГЬОТЕ ИНСТИТУТ – България

1000 София, ул.”Будапеща” 1
е-поща: info@sofia.goethe.org
интернет адрес: www.goethe.de

 

Департамент по общообразователни дисциплини към Университета по библиотекознание и информационни технологии.

 

Адрес, бул. Цариградско Шосе 119, София

Сайт: www.unibit.bg

Контакт: v.chantov@unibit.bg

 

Департаментът по общообразователни дисциплини е основно звено в УниБИТ, което осъществява обучение по дисциплини, които не съставляват специалност. Чрез тези дисциплини студентите имат възможност да получат широк кръг знания в различни сфери на науката и културата, които са необходими на всеки български интелигент с висше образование.

Преподавателите в Департамента преподават българска, руска, европейска, американска и детска литература, философия, политология, организационна и бизнес психология, английски, руски и втори западен език, гражданско право, спорт и др.
Към Департамента е създаден Център за чуждоезикова подготовка с цел по-доброто организиране и провеждане на разширеното изучаване на чужди езици в УниБИТ.

Изключително благоприятно за студентите е, че те могат да избират в зависимост от своите предпочитания и интереси включените в плана избираеми и факултативни учебни дисциплини.

В Департамента по общообразователни дисциплини работят висококвалифицирани преподаватели, които с висок професионализъм и любов предават своите знания и умения на студентите.

 

 

EDUCATIONAL CENTRE

1000 София, ул. “Гладстон”, 63
тел. +359 2 980 90 33
е-поща: office@educationalcentre.bg
интернет адрес: www.educationalcentre.bg

 

 

 

ЛОНГМАН, БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул.”Врабча” 13 ет.1
е-поща: longmanbulgaria@mbox.contact.bg
интернет адрес: www.longmanbulgaria.com

 

 

МАКМИЛЪН, БЪЛГАРИЯ

фейсбук: https://www.facebook.com/MacmillanBulgaria/

интернет адрес: www.macmillan.bg

 

Клет, БЪЛГАРИЯ (включва Понс)

1124 София, ул.”Петър Делян” 22 ет.3 ап.7

е-поща:info@klett.bg
интернет адрес: http://www.klett.bg/?act=content&rec=817, www.pons.bg

 

Image result for express publishing

Експрес Пъблишинг, България

4270 гр. Първомай, ул. “Кочо Честименски” № 1А

е-поща: expresspublishingbg@gmail.com

интернет адрес: http://www.expresspublishingbg.com/

фейсбук страница: https://www.facebook.com/expresspublishingbulgaria/

 

Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър

Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация е създаден с решение на Общото събрание на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ от 24.01.2001 г. През 2021 г. университетът отбелязва 30 години от създаването си под мотото „Учи се и търси“ – думи на смелия български духовник Черноризец Храбър.

Вече две десетилетия Департаментът предлага обучение по чужди езици за студентите от всички специалности в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” във ВСУ „Черноризец Храбър“. Активно се осъществява и специализирано езиково обучение по български и английски език за чуждестранни граждани, което дава възможност на успешно завършилите курсисти да продължат образованието си във ВСУ „Черноризец Храбър“ или в други български университети.

Провеждат се специализирани краткосрочни и дългосрочни езикови курсове, включително по български език като чужд, за всички, които желаят да повишат своята езикова компетентност.

Преподавателите в Департамента са висококвалифицирани специалисти, убедени в предимствата на модерните методи за чуждоезиково обучение. Те прилагат на практика съвременните изисквания за подготовка на студенти, гарантиращи високо ниво на владеене на чужди езици, съгласно европейските стандарти.

Изучаването на чужди езици повишава конкурентоспособността на възпитаниците на Варненския свободен университет и им дава възможност да впишат в професионалното си портфолио владеенето на два или три чужди езика, сред които и редки.

За допълнителна информация:

интернет адрес: www.vfu.bg

е-поща: fltdept@vfu.bg